درباره ما

فعالیت این سایت جدا از سایت اصلی است و هدف از راه اندازی آن ایجاد محیطی برای دانلود در ازای پرداخت ماهیانه است که اگر حمایت شود باعث فعالیت بیشتر ما در این زمینه خواهد شد. همچنین سعی می شود به صورت منظم به مستند های سایت افزوده شود.